U bent hier: Home › Competitie › Algemene informatie 2018

Algemene informatie 2018

1. Clubambitie 
TCU is een vereniging die zich in de competitie vooral richt op het recreatieve aspect en in mindere mate op het prestatieve. De gezelligheid is naast het presteren net zo belangrijk. Deze ambitie is aangegeven tijdens de bestuursvergadering in oktober 2005 en is tot op heden ongewijzigd gebleven.

2. Verantwoordelijkheid  Technische Commissie (TC)

Er wordt niet actief gestreefd om de eerste teams van de verschillende competitievormen perse zo sterk mogelijk te krijgen en/of te houden. Mocht deze ambitie wijzigen dan zal de Technische Commissie dit aan het bestuur voorleggen. De teams bij TCU hebben derhalve het predicaat “recreatief”.

De TC is eindverantwoordelijk voor alle teamsamenstellingen, zowel recreatieve als eventuele prestatieve teams. De TC kan spelers uitsluiten voor deelname aan de (toekomstige) competitie zoals in het onderstaande is aangegeven. De TC is verantwoordelijk voor het toewijzen van banen op ons park t.b.v. de competitie. 

Voor de jeugdteams geldt dat de samenstelling door de jeugdcommissie bepaald wordt. Het verschil is dat prestatieve teams zo sterk als mogelijk worden samengesteld. Bij recreatieve teams geldt dat de wensen van de deelnemers het belangrijkste zijn.

3. Aanmelden voor competitiedeelname
Ieder lid dat competitie wil spelen moet zich individueel aanmelden (dus niet met één  formulier voor het heel team). Men mag een voorkeur aangeven voor samenspelen met anderen in een team maar er kunnen geen eisen worden gesteld. 

4. Competitiebijdrage: (wordt elk jaar vastgesteld) prijzen seizoen 2018: 

De seniorenteams betalen per team het volgende bedrag: 

Zondagcompetitie

€ 100,00

Zaterdag / vrijdagavondcompetitie

€90,00

Zomeravondcompetitie

€75,00

De competitiebijdrage bestaat uit twee delen:
a.) De vereniging moet voor elk ingeschreven team een bedrag afdragen aan de KNLTB. Voor de districtscompetitie is dat € 38,- per team.
b.) De kosten voor de tennisballen. De tennisballen blijven na de wedstrijd eigendom van de teams. 

5. Teams samenstellen

Bij het samenstellen van de teams door de TC zal geprobeerd worden zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen van de deelnemers. Als de wensen van de deelnemers niet gehonoreerd kunnen worden of strijdig zijn met de KNLTB regels en/of de TC regels, wordt zo nodig overlegd met de betrokkenen, maar uiteindelijk beslist de TC.

6. Sancties
Als iemand zich heeft opgegeven met een voorkeur en de TC kan daar niet aan voldoen, zal deze speler zo mogelijk in een ander team worden ingedeeld. Bij weigering met als gevolg dat het betreffende team daardoor niet volledig is, kan deze speler voor het volgende jaar worden uitgesloten voor competitiedeelname.

Bij twee of meer afzeggingen tijdens de competitie (zonder algemeen geldende goede reden) per competitiedeelnemer per seizoen kan deze speler voor het volgende jaar worden uitgesloten voor competitiedeelname. 

7. Reservespelers en invalregeling

Wanneer een team een invaller nodig heeft, zorgt de captain van het team voor een vervanger. Alleen wanneer dit niet lukt, dan neemt de captain contact op met de VCL en wordt naar een oplossing gezocht.

De captain moet vervolgens de naam van de vervanger(ster) doorgegeven aan de VCL, bij voorkeur per email naar technisch@tcu.nl. De verenigingscompetitieleider heeft namelijk het overzicht en de taak om te controleren of de teams dan qua speelsterkte nog in overeenstemming zijn met de competitiereglementen van de KNLTB. 

Bij afzeggingen wordt niet automatisch of verplicht een invaller geregeld uit een lager team. 

Als de gemiddelde speelsterkte van het eerste team door een uitvaller hoger is dan die van een lager team, is dit strijdig met de KNLTB richtlijnen en zal het eerste team en/of de TC op zoek moeten gaan naar een voldoende sterke speler buiten de competitie spelende teams. In goed overleg kan invallen uit een lager team uiteraard wel en wordt zeer op prijs gesteld.

8. Verkort spelen


Met ingang van de voorjaarscompetitie 2018 geldt voor alle dubbelpartijen verkort spelen. Dit betekent dat de derde set wordt vervangen door een wedstrijdtiebreak Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die/het team dat het eerst tien punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten t.o.v. de tegenstander(s) is. 

Noot: 
Wanneer de beslissende wedstrijdtiebreak wordt gebruikt in plaats van de beslissende set: 
• Blijft de oorspronkelijke servicevolgorde gehandhaafd. 
• Mag, in een dubbelspel, de volgorde van serveren of ontvangen binnen een team worden   
  veranderd, zoals in het begin van elke set.

9. Algemene aanwijzingen competitie spelen


9.1 Consumpties:
Op de competitiedag is er voor de deelnemers van beide teams een gratis kop koffie/thee bij aankomst. Het is een goed gebruik dat het ontvangende team zelf zorgt voor ‘iets lekkers’ bij de koffie. Bij de bar kan een ‘teambon’ op naam van de captain worden aangelegd waarop eenvoudig alle consumpties worden genoteerd zodat er in 1x bij vertrek kan worden afgerekend. Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van alle spelers om de rekening volledig af te (laten) rekenen bij vertrek.

9.2 Wedstrijdformulier:
Dient door de captain vóór aanvang samen met de captain van het bezoekende teams volgens speelsterkte te worden ingevuld. Zorg dat het verenigingsnummer en het lidnummer dat op de pasjes vermeld staat juist wordt ingevuld, ook van de tegenpartij. Controleer op de pas of de speler(ster) gerechtigd is om te spelen en zelf aanwezig is tijdens de ploeguitwisseling.

Vul de namen van de verenigingen in zoals vermeld op het wedstrijdoverzicht.

De teamcaptain vult binnen 48 uur na afloop van de wedstrijd de uitslagen in op de KNLTB site in. Alle captains worden hiertoe tijdelijk geautoriseerd door de TC en ledenadministratie. Voor elk foutje dat gemaakt wordt bij het invullen van de gegevens op de site, wordt een boete opgelegd door de KNLTB, tenzij de fout meteen bij de KNLTB gemeld wordt. Zorg daarom dat de wedstrijdformulieren goed leesbaar en correct ingevuld zijn! 

9.3 Kleding:
De spelers worden verzocht correcte tenniskleding te dragen. Indien u van plan bent kleding van een sponsor te gaan dragen, neem dan eerst contact op met de technische commissie. De TC neemt dan contact op met de sponsorcommissie en toetst a,d.h.v. het kleding reclame-reglement. 

9.4 Mobiele telefoons:
Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd een ingeschakelde mobiele telefoon mee te nemen op de tennisbaan tenzij daarvoor een medische reden is. Zet ‘m uit, standby of op trillen.

9.5 Wedstrijdballen:
De teams krijgen per thuiswedstrijd 2 blikken ballen tenzij de baanschema’s andere aantallen noodzakelijk maken.

Tip: het is aan te raden de benodigde blikken 24 uur voor aanvang van de wedstrijd open te maken waardoor ze minder hard zijn a.g.v. inwerking van de atmosferische druk!

9.6 Taken teamcaptain:
• De teamcaptain is verplicht om informatie over uitwedstrijden digitaal te raadplegen. Alle informatie-uitwisseling vindt plaats via MijnKNLTB. Je moet je voor MijnKNLTB via www.knltb.nl eenmalig aanmelden.
• het regelen van vervoer bij uitwedstrijden 
• maakt teamindeling (let op de speelsterkte!)
• bepaalt de wedstrijdvolgorde in overleg met de teamcaptain van de tegenstander
• ontvangt bij de thuiswedstrijd het bezoekende team en verzorgt de koffie/thee. Het thuis spelende team moet een half uur voor aanvang van de 1e wedstrijd aanwezig zijn
• zorgt dat de blikken met ballen 24 uur van te voren zijn geopend
• vult na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier in, zorgt voor ondertekening door beide teamcaptains, geeft 1 kopie aan de captain van de tegenstander en houdt  het origineel in eigen bezit t.b.v. invoer en naslag.
• Binnen 48 uur na het spelen van de wedstrijd moeten de uitslagen ingevoerd worden op de site via MijnKNLTB. De teamcaptains worden gedurende de competitie voorzien van een autorisatie om de uitslagen van de thuiswedstrijden in te voeren. 
• na afloop van de competitiedag  de tafel waar het team gebruik van gemaakt heeft netjes achter laten en kopjes e.d. aan de bar afleveren.

Wanneer de wedstrijd onderbroken moet worden bijv. door regen, wordt deze pas afgelast op het moment dat niet meer verwacht mag worden, dat binnen 2 uur op die dag nog verder gespeeld kan worden. Er dient een nieuwe dag gepland te worden op uiterlijk de eerstvolgende vastgestelde inhaaldatum of zoveel eerder in onderling overleg. De vereniging-competitieleider dient in ieder geval op de hoogte te worden gesteld van de gemaakte afspraak. 

Let op!
Teamcaptains doen er verstandig aan om bij een gestaakte wedstrijd de uitslagen van reeds gespeelde partijen vast in te vullen op het ‘normale’ formulier en bovendien de tussenstanden van eventuele afgebroken partijen op een aparte plaats te noteren. Voorkom onduidelijkheid over de stand waarbij (op de inhaaldatum) moet worden verder gespeeld.
De teamcaptain bewaart gedurende de competitie de kopieën van de wedstrijdformulieren en dient deze gedurende de competitie op verzoek van de tegenstanders te kunnen tonen.

9.7 Algemeen
Op het mededelingenbord van het clubhuis wordt per competitiedag omschreven welke wedstrijden er zullen worden gespeeld. Tevens wordt daarop vermeld wie als VCL of baancommissaris fungeert. In geval van onduidelijkheden kan je contact opnemen met de VCL’s. Deze baan en partijschema’s worden ook opgenomen in de competitiemappen die verstrekt worden tijdens de competitie-info avonden.

Telefoonnummers Vereniging Competitie Leiders :

Naam VCL

Telefoon

E-mailadres

Peter Bosch

06-10780155

Erwin Brouwer

06-14669917

                                                                                                                              
Aanvangstijden wedstrijden:
Vrijdagavond (VJC): 19.00 uur  (18.30u aanwezig)
Zaterdag senioren: 10.30 –13.30 uur variabel!  
zie site mijnknltb.nl bij wedstrijddetails competitie 'district Midden voorjaar’en filter op je afd. nr
Zondag  (jeugd): 10.00 uur  (9.30u  aanwezig)
Woensdagavond (ZoaC): 19.00 uur  (18.30u  aanwezig)


Ogenblik a.u.b. ...