Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering via de KNLTB 

Wie zijn er verzekerd?
Elk lid van de vereniging, voor zover en voor zolang hij/zij voldoet aan de navolgende criteria:

 • ten tijde van de gebeurtenis ingeschreven staat als officieel KNLTB-bondslid;
 • geen contributieachterstand heeft (geldt uiteraard niet indien verzekerde officieel is vrijgesteld van contributiebetaling van de vereniging);

uitsluitend de amateursport beoefent.

Let op:
Voor de ongevallenverzekering zijn alleen leden van de KNLTB verzekerd. Vrijwilligers, die geen lid zijn van de vereniging, zijn zij niet verzekerd voor de ongevallenverzekering. Wellicht is het dan mogelijk gebruik te maken van een vangnetregeling die via de gemeente is afgesloten. Dit kun je bij de gemeente navragen.

Voor welk bedrag is elk lid verzekerd

 • In geval van overlijden - € 15.000,-
 • kinderen tot 16 jaar - € 3.000,-
 • personen van 70 jaar en ouder - € 6.000,-
 • In geval van algehele blijvende invaliditeit - € 30.000,-
 • kinderen tot 16 jaar - € 30.000,-
 • personen van 70 jaar en ouder - € 15.000,-
 • Kosten van tandheelkundige behandeling tot een maximum van - € 250,- (dit zijn eenmalige uitkeringen)


Hoe zit de dekking in elkaar?

 • De verzekering is uitsluitend van kracht voor zover en voor zolang verzekerde zich voor een wedstrijd of training dan wel op grond van vrijetijdsbesteding bevindt op of rondom de tennisbaan van een vereniging, dan wel in het verenigingsgebouw.
 • De verzekering is eveneens van kracht tijdens andere door een vereniging georganiseerde tennisgerelateerde activiteiten op of rondom de tennisbaan, of in het verenigingsgebouw. Met tennisgerelateerde activiteiten wordt gelijkgesteld onbetaald vrijwilligerswerk op of rondom de tennisbaan ten behoeve van de vereniging waarvan verzekerde lid is.
 • Verder is de verzekering van kracht gedurende het direct aansluitende, rechtstreekse vervoer naar of van de tennisbaan of het verenigingsgebouw.
 • Ten aanzien van de talenten van de bondsjeugdopleiding, die zijn aangesloten bij een van de KNLTB aangesloten verenigingen, bestaat eveneens dekking gedurende spel- en trainingsmomenten op of rond de tennisbanen van het nationale trainingscentrum in Almere dan wel enige hiertoe aangewezen tennisbaan in Nederland respectievelijk gedurende het direct aansluitende, rechtstreeks vervoer naar of van de tennisbaan. Een en ander voor zover sprake is van training door of onder auspiciën van de KNLTB en sprake is en blijft van amateursport.

Wat is de premie?
De premie wordt betaald door de KNLTB.

Hoe kan ik een schade melden?
Je kunt schade, die je wil verhalen op de ongevallenverzekering, melden door middel van aan schadeformulier. Bij het melden van een schade moet het bondsnummer worden doorgegeven. Dit bondsnummer staat op het pasje.

Wij vragen je het schadeformulier te mailen naar:[email protected]

De polisvoorwaarden en een schadeformulier kun je hieronder bekijken/downloaden.